ศูนย์วัฒนธรรม โรงเรียนบางกะปิ จัดตั้งตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เมื่อวันที่ 27 สิงหาคม 2528 โดยผู้อำนวยการจันทร์เพ็ญ เจริญผลารักษ์ และเปิดศูนย์วัฒนธรรมเมื่อ 11 สิงหาคม 2529

การดำเนินงาน

หน้าที่ของศูนย์วัฒนธรรม

กิจกรรมของศูนย์วัฒนธรรม โรงเรียนบางกะปิ